Thursday, 4 September 2014

Sejarah adalah Sarjana Agung Dunia

1. Selayang pandang tentang pembentukan Malaysia, yang dicetuskan oleh Tunku Abdul Rahman Putra pada 27 Mei 1961 dalam satu majlis yang disediakan oleh Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura, yang mana telah menjadi kenyataan, tatkala pemimpin utama negara-negara yang terlibat bersetuju untuk menandatangani perjanjian ‘Perjanjian Malaysia 1963’ yang mendasari pembentukan Malaysia pada 9 Julai 1963.

2. Sedia maklum bahawa negara Malaysia menggabungkan empat buah negara yang saling terpisah dan berjauhan. Namun, dalam konteks selepas penubuhan Malaysia telah menjadi sebuah negara baru yang dilindungi oleh ‘20 Perkara’ sebagai pagar emas pembentukan Malaysia.

3. Sesungguhnya negara Malaysia, laksana tiga buah rumah di dalam sebuah kampung. Walaupun berjiran dan duduk berdekatan, namun keluarga masing-masing tidak boleh mengambil harta milik jiran sesuka hati tanpa mengambil kira adat dan adab berjiran, apatah lagi menyamun atau merompak harta jiran yang kaya dan mewah pada mulanya, sehingga menjadi yang termiskin seantero dunia pada akhirnya.

4. Malangnya, dalam konteks pengurusan dan pentadbiran ekonomi negara Malaysia, betapa Malaya yang merupakan hanya sebagai salah satu antara tiga buah rumah dalam perkampungan Malaysia, yang ditubuhkan pada 16 September 1963, yang didominasi pimpinannya oleh Melayu UMNO, bukan sahaja sepenuhnya gagal untuk menjadi jiran yang baik, bahkan haprak sepenuhnya, setelah sekian tahun merempuh kuasa autonomi negara Sabah dan Sarawak, di samping memunggah kekayaan wilayah Borneo ke Malaya tanpa mengadabi ‘20 Perkara - Aku Janji’ yang telah disepakati, dipersetujui dan ditandatangani bersama pada 9 Julai 1963 di parlimen British.

5. Pada umumnya, minda warga Malaysia disogok dengan propaganda sejarah yang kononnya (Malaysia Merdeka) pada 31 Ogos 1957. Kalau begitu, apakah nama negara yang dimasyhurkan kemerdekaannya pada 31 Ogos 1957? Kalau begitu, apakah nama negara yang dimasyhurkan penggabungannya pada 16 September 1963?

6. Apapun jawapannya, yang pasti waktu adalah saksi abadi sejarah. Apapun jawapannya, waktu bukan ‘Kambing Hitam-Enam Jahanam’ yang ada tawar menawar dengan wang ringgit untuk meminda atau mengubah tarikh meliwat atau diliwat. Apapun jawapannya, waktu yang agung tidak pernah berbohong atau mungkir janji, kerana waktu adalah perakam yang setia segala peristiwa dan peradaban manusia sepanjang zaman.

7. Sesungguhnya pembentukan Malaysia oleh empat buah negara yang bergabung telah melibatkan beberapa perjanjian. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyerahkan kuasa British (de legist) dalam bentuk pemerintahan sendiri (autonomi) kepada negara-negara yang terlibat sebagai syarat penggabungan menjadi atau membentuk sebuah negara merdeka yang bersekutu.

8. Sedia maklum bahawa, walaupun Malaya telah mengisytiharkan tarikh kemerdekaannya pada 31 Ogos 1957, tetapi tarikh sebenar ditandatangani perjanjian pembentukannya oleh Raja-Raja Melayu dengan Ratu England ialah pada 5 Ogos 1957. Dengan ungkapan lain, tarikh pengisytiharan kemerdekaannya didahului oleh tarikh perjanjian pembentukannya.

9. Singapura pula telah diberi kuasa autonomi oleh British melalui perjanjian perlembagaan (The Constitutional Agreement) yang ditandatangani di London. Oleh yang demikian, pada 3 Jun 1959 Undang-Undang Negara (State Constitution) bagi Singapura telah dimasyhurkan oleh Gabenor Sir William Goode, sekaligus menjadi Ketua Negara Singapura yang pertama. Manakala Lee Kuan Yew dilantik menjadi Perdana Menteri Singapura yang pertama.

10. Dalam konteks pembentukan Malaysia yang ditandatangani oleh semua negara yang terlibat pada 9 Julai 1963. Selepas pembentukan Malaysia ditandatangani atau sebelum tarikh 16 September 1963, negara Sarawak telah memasyhurkan kuasa autonominya atau kuasa pemerintahan sendirinya pada 22 Julai 1963. Kemudian, disusuli oleh Negara North Borneo (Sabah) yang telah memasyhurkan kuasa autonominya atau kuasa pemerintahan sendirinya pada 31 Ogos 1963.

11. Selepas 16 September 1963 atau sesudah pembentukan Malaysia berkuatkuasa, maka seluruh sistem pentadbiran negara-negara yang terlibat hampir berubah sepenunya. Contohnya, sistem ketua pemerintahan bagi Singapura yang sebelumnya disebut atau dipanggil Perdana Menteri telah diturunkan statusnya hanya kepada Ketua Menteri. Demikian juga halnya dalam soal sistem kehakiman, Mahkamah Agung Singapura telah ditukar statusnya hanya kepada Mahkamah Tinggi Singapura.

12. Lantarannya, dalam tempoh dua tahun sejak penggabungan Malaysia, atas sebab-sebab tertentu sama ada yang berhubung dengan krisis politik, krisis kaum sehingga ke krisis peribadi pemimpin tertentu, semuanya telah menjadi pemangkin kepada proses pemisahan Singapura dari gabungan Malaysia yang akhirnya, Perjanjian Kemerdekaan Singapura (The Independence of Singapore Agreement) telah dimasyhurkan pada 9 Ogos 1965 yang dengan bangganya.

13. Singapura akan selamanya merupakan negara demokrasi yang berdaulat dan merdeka yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip kemerdekaan, keadilan dan berusaha mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan bagi warganegaranya dalam masyarakat yang lebih adil dan setara.

14. Justeru, Singapura telah sekian lama meninggalkan Sabah dan Sarawak putih mata serta gigit jari untuk menjadi wilayah yang sekalipun kaya dan mewah pada mulanya, namun yang termiskin dalam gagasan Malaysia pada akhirnya, gara-gara merengkok di bawah pimpinan penyangak Melayu UMNO gamaknya.

STATUS SABAH DALAM PERJANJIAN MALAYSIA 1963

Tajuk : Perjanjian berkenaan dengan penubuhan Malaysia

Pengarang :

Kerajaan United Kingdom;
Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu;
Kerajaan Borneo Utara;
Kerajaan Sarawak; dan
Kerajaan Singapura.

Editor : Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Tahun : 1963

Penerbit : Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu

Alamat : New York

PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN PENUBUHAN MALAYSIA (VERSI MELAYU)

No. 10760 United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura

Perjanjian berkenaan dengan penubuhan Malaysia antara United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura.

1. Kerajaan United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland;
2. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu;
3. Kerajaan Borneo Utara;
4. Kerajaan Sarawak; dan
5. Kerajaan Singapura.

Perjanjian berkenaan dengan penubuhan Malaysia 1963

United Kingdom of Great Britain dan Northern Ireland, Persekutuan Tanah Melayu, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura;

Oleh kerana hendak membuat suatu perjanjian berkenaan dengan Malaysia;

Bersetuju saperti di•bawah ini:

Perkara I

Tanah2 Jajahan Borneo Utara dan Sarawak dan Negeri Singapura hendak-lah di-sekutukan dengan Negeri2 Persekutuan Tanah Melayu yang ada sekarang sa-bagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat2 perlembagaan yang di-kembarkan kapada Perjanjian ini dan Persekutuan itu kemudian daripada itu hendak-lah di-namakan « Malaysia ».

Perkara II

Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan mengambil Iangkah2 yang sesuai dan yang terbuka kapada-nya menentukan bahawa Parlimen Persekutuan Tanah Melayu akan meluluskan suatu Undang2 mengikut chara yang di-tetapkan dalam Kembaran A kapada Perjanjian ini, dan behawa Undang2 itu di-jalankan kuat kuasa-nya pada 31 haribulan Ogos, 1963 (dan tarikh Undang2 tersebut di-jalankan kuat kuasa-nya itu sa-lepas ini di-gelar « Hari Malaysia »).

Perkara III

Kerajaan United Kingdom akan menyembahkan ka-bawah Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen sa-belum Hari Malaysia Perentah2 dalam Majlis Meshuarat bagi maksud menguat kuasakan Undang2 Tuboh Kerajaan Negeri2 Sabah, Sarawak dan Singapura sa-bagai Negeri2 di-dalam Malaysia saperti yang di-tetapkan dalam Kembaran2 B, C dan D kapada Perjanjian ini.

Perkara IV

Kerajaan United Kingdom akan mengambil Iangkah2 yang sesuai dan yang terbuka kapada-nya menentukan bahawa Parlimen United Kingdom akan meluluskan suatu Undang2 supaya mulai daripada Hari Malaysia kedaulatan dan kuasa Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen berthabit Negeri Borneo Utara, Sarawak dan Singapura di-mansohkan, dan kedaulatan serta apa2 kuasa tersebut hendak-lah di-serahkan mengikut Perjanjian ini dan surat2 perlembagaan yang di-kembarkan kapada Perjanjian ini.

Perkara V

Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu akan mengambil Iangkah2 yang sesuai dan yang terbuka kapada-nya supaya menentukan sa-belum Hari Malaysia bahawa Parlimen Persekutuan Tanah Melayu akan meluluskan suatu Undang2 mengikut chara yang di-tetapkan dalam Kembaran E kapada Perjanjian ini bagi maksud meluas dan menyesuaikan Undang2 Imigeresen Tahun 1959, Persekutuan Tanah Melayu, ka-Malaysia dan menambah isi2 kandongan berkenaan dengan masok ka-Negeri2 Sabah dan Sarawak; dan isi2 kandongan yang lain dalam Perjanjian ini hendak-lah bergantong kapada Undang2 tersebut itu diluluskan.

Perkara VI

Perjanjian berkenaan dengan Pertahanan Luar Negeri dan Bantuan Bersama antara Kerajaan United Kingdom dengan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu yang bertarikh 12 haribulan Oktober, 1957, dan kembaran2-nya hendak-lah berkuat kuasa di-semua wilayah Malaysia, dan apa2 sebutan dalam Perjanjian itu kapada Persekutuan Tanah Melayu hendak-lah disifatkan sa-bagai sebutan kapada Malaysia, terta'alok kapada sharat behawa Kerajaan Malaysia akan memberi kapada Kerajaan United Kingdom hak menggunakan lagi pengkalan2 dan Iain2 kemudahan yang pada masa ini di-gunakan oleh pehak2 berkuasa Tentera-nya dalam Negeri Singapura dan akan membenarkan Kerajaan United Kingdom menggunakan pengkalan2 dan kemudahan2 itu sa-bagaimana yang di-fikirkan mustahak oleh Kerajaan itu bagi maksud membantu dalam usaha mempertahankan Malaysia dan bagi pertahanan Commonwealth dan bagi memelihara keamanan di-Asia Tenggara. Perlaksanaan Perjanjian tersebut hendak-lah terta'alok kapada isi2 kandongan Kembaran F kapada Perjanjian ini (terutama-nya berkenaan dengan tanah2 tentera di-Singapura).

Perkara VII

(1) Persekutuan Tanah Melayu bersetuju bahawa Duli Yang Maha Mulia Baginda Queen boleh sa-belum Hari Malaysia membuat Perentah2 Dalam Majlis Meshuarat mengikut chara yang di-tetapkan dalam Kembaran G kapada Perjanjian ini bagi maksud membuat peratoran bayaran2 sagu hati dan faedah2 masa bersara kapada sa-tengah2 pegawai seberang laut yang berkhidmat, sa-belum sahaja Hari Malaysia, dalam perkhidmatan 'awam Tanah Jajahan Borneo Utara atau Tanah Jajahan Sarawak.

(2) Pada Hari Malaysia atau sa-berapa segera-nya Perjanjian2 Pegawai2 Kerajaan mengikut chara yang di-tetapkan dalam Kembaran2 H dan I kapada Perjanjian ini hendak-lah di-tanda tangani bagi pehak Kerajaan United Kingdom dan Kerajaan Malaysia; dan Kerajaan Malaysia hendaklah meminta persertaan Kerajaan Negeri Sabah, Sarawak atau Negeri Singapura, berkenaan dengan Kerajaan Malaysia menanda tangani Perjanjian itu sa-takat mana sharat2 Perjanjian itu mengenai tanggong-jawab2 atau kepentingan2 Kerajaan Negeri itu.

Perkara VIII

Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Kerajaan Borneo Utara dan Kerajaan Sarawak akan mengambil tindakan membuat Undang2, menjalankan kuasa atau Iain2 tindakan yang mustahak bagi melaksanakan jaminan2, pengakuan2 dan shor2 yang terkandong dalam Bab III dan Kembaran2 A dan B kapada Penyata Jawatan Kuasa Antara Kerajaan yang di-tanda tangani pada 27 haribulan Februari Tahun 1963, sa-takat mana jaminan2, pengakuan2 dan shor2 itu tiada di-laksanakan dengan isi2 kandongan yang tertentu dalam Perlembagaan Malaysia.

Perkara IX

Isi2 kandongan Kembaran J kapada Perjanjian ini berthabit pasaran bersama dan peratoran kewangan hendak-lah menjadi Perjanjian antara Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Kerajaan Singapura.

Perkara X

Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dan Kerajaan Singapura akan mengambil tindakan membuat Undang2 menjalankan kuasa atau Iain2 tindakan yang mustahak bagi melaksanakan atoran2 berkenaan dengan siaran radio dan television yang di-tetapkan dalam Kembaran K kapada Perjanjian ini sa-takat mana atoran2 itu tiada di-laksanakan dengan isi2 kandongan yang tertentu dalam Perlembagaan Malaysia.

Perkara XI

Perjanjian ini hendak-lah di-tanda tangani dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu kechuali Kembaran2-nya ada-lah di-dalam bahasa Inggeris sahaja. Jika ada persalahan faham maka naskhah bahasa Inggeris hendak-lah di-gunakan.

BAGI MENYAKSIKAN Perjanjian ini, yang menanda tangan di-bawah ini dengan mendapat kuasa berbuat demikian, telah menanda tangan Perjanjian ini.

DI-PERBUAT di-London pada sembilan haribulan July, tahun 1963 sabanyak lima naskhah, satu naskhah daripada-nya hendak-lah di-simpan oleh tiap2 Pehak yang membuat Perjanjian ini.

Bagi pihak United Kingdom:
[HAROLD MACMILLAN]
[DUNCAN SANDYS]
[LANSDOWNE]

Bagi pihak Persekutuan Tanah Melayu:
[T. A. RAHMAN]
[ABDUL RAZAK]
[TAN SIEW SIN]
[V. T. SAMBANTHAN]
[ONG YOHE LIN]
[S. A. LIM]

Bagi pihak Borneo Utara:
[DATU MUSTAPHA BIN DATU HARUN]
[D. A. STEPHENS]
[W. K. H. JONES]
[KHOO SIAK CHIEW]
[W. S. HOLLEY]
[G. S. SUNDANG]

Bagi pihak Sarawak:
[P. E. H. PIKE]
[T. JUGAH]
[ABANG HAJI MUSTAPHA]
LING BENG SIEW
[ABANG HAJI OPENG]

Bagi pihak Singapura:
[LEE KUAN YEW]
[GOH KENG SWEE]

Reactions:

0 comments :

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...